Uudised

05.04.2019

Vandeadvokaat Viktor Turkin kaitses oma klienti Riigikohtus. Riigikohus leidis, et kuna prokurör ei saa lühimenetluses vaidlustada eraldivõetuna vaid süüdistatavale mõistetud karistust, ei saa ringkonnakohus süüdistatava karistust prokuröri apellatsiooni alusel raskendada, kui maakohtuga süüdistatava õigeksmõistmisel nõustutakse. Riigikohtu otsust saab lugeda siin.


18.06.2019

Vandeadvokaat Viktor Turkin esindas oma klienti edukalt keerukas omandisuhetel põhinevas kohtuvaidluses Riigikohtus.  Riigikohtu otsusega on võimalik tutvuda siin.


4.06.2018
Vandeadvokaat Viktor Turkin esindas klienti edukalt Riigikohtus keerukas vaidluses, kus küsimuse all oli välismaiste õigusnormide kohaldatavus Eesti Vabariigis. Kohtuotsusega saab tutvuda siin.


07.02.2018
Vandeadvokaat Viktor Turkin esindas klienti Riigikohtus asjas, mis puudutas elatise väljamõistmist erivajadustega lapsele. Riigikohus tühistas varasema otsuse  ning saatis asja uueks läbivaatamiseks Tallinna Ringkonnakohtule. Kohtuotsusega on täies ulatuses võimalik tutvuda siin.


06.02.2018
Riigikohus tegi tsiviilasjas nr.  2-17-6743 lahendi, millega tühistas maa- ja ringkonnakohtute määrused, millistega  jäeti kohtutäituri otsuse peale esitatud kaebus rahuldamata. Riigikohus selgitas  pikemalt rahaliste nõuete arestimise korda. Kohtumäärust saab tervikuna lugeda siit.


09.06.2017
Riigikohtu tsiviilkolleegiumi täiskoosseis tegi fundamentaalse kohtulahendi, kus on kokku võetud kogu senine kohtupraktika elatiseasjades.  Kassatsioonkaebuse esitajat esindas Riigikohtus vandeadvokaat Viktor Turkin. Riigikohtu otsusega on võimalik tutvuda siin.


19.10.2016
Vandeadvokaat Viktor Turkin esindas oma klienti edukalt Riigikohtus. Riigikohus selgitas muuhulgas, et kohtu poolt pakutud kompromissiga osaline nõustumine pole samastatav hagi õigeksvõtuga, tühistas senised otsused ning saatis asja uueks arutamiseks maakohtule tagasi.  Tervikliku kohtuotsusega saab tutvuda siin.


16.05.2016
12 Euroopa riigi perekonnaõigusega tegelevad advokaadibürood asutasid rahvusvahelise koostööprojekti „Family Law Europe“, mis lihtsustab tunduvalt piiriülestes perekonnavaidlustes õigusabi saamist ning esindajate leidmist.   Organisatsiooni kodulehega on võimalik tutvuda siin.


19.10.2015
Riigikohtu tsiviilkolleegium tegi täna tsiviilasjas nr. 3-2-1-119-15 määruse, millega rahuldas esitatud määruskaebuse ning kohustas Tallinna Ringkonnakohut sisuliselt läbi vaatama Harju Maakohtus tehtud elatiseasja lahendi. Riigikohus selgitas muuhulgas detailselt ka täisealisele lapsele elatise väljamõistmise üldpõhimõtteid.  Kaebajat esindas Riigikohtus vandeadvokaat Viktor Turkin. Riigikohtu lahendit tervikuna on võimalik lugeda siit.


11.09.2015
Riigikohtu halduskolleegium tegi täna haldusasjas nr. 3-3-1-26-15 otsuse, milles nõustus kassatsioonkaebuse esitajaga, et Töötukassa poolt ettevõtlustoetuse nime all  väljastatavat rahalist toetus võib kasutada ka mittetulundusühingu (MTÜ) loomisel ja majandustegevusel. Kaebajat esindas Riigikohtus vandeadvokaat Viktor Turkin.  Riigikohtu otsuse terviktekstiga saab tutvuda siin.


03.06.2015
Vandeadvokaat Viktor Turkin esindas edukalt ühe perekonna nelja alaealist last elatise nõude kassatsioonimenetluses. Riigikohus tühistas senise Tallinna Ringkonnakohtu otsuse ning saatis tsiviilasja uueks läbivaatamiseks ringkonnakohtule tagasi. Riigikohtu otsusega saab tutvuda siin.


21.11.2014
Vandeadvokaat Viktor Turkin esindas oma klienti edukalt Tallinna Halduskohtus õigusvaidluses Eesti Vabariigiga riigivastutuse seaduse kohaldamises.  Kohus mõistis Eesti Vabariigilt kaebaja kasuks välja hüvitise kohtulahendite täitmata jätmisega tekitatud mittevaralise kahju kompenseerimiseks summas 7500 eurot. Kohtuotsuse resolutiivosaga  haldusasjas 3-14-51884  on võimalik tutvuda siin.


29.10.2014
Vandeadvokaat Viktor Turkin esindas oma klienti Riigikohtus, kus arutluse all oli küsimus, kes (kas sissenõudja või kohtutäitur) on õigustatud lapsega suhtlemise korra täitemenetluses esitama  nõude jõu kasutamiseks. Riigikohus nõustus uute põhjenduste osas advokaadi seisukohaga. Lahendiga saab tutvuda siin.


17.04.2014
Riigikogusse jõudnud kooseluseaduse eelnõu arutamise puhul külastas Advokaadibürood Viktor Turkin ka TV 3 võttegrupp.  Vandeadvokaat Viktor Turkini lühikommentaari kooseluseaduse vajalikkusest võite vaadata siin.


18.12.2013
Vandeadvokaat Viktor Turkin esindas oma klienti Riigikohtu üldkogus, kus küsimuse all oli kohtutäiturite poolt määratavate sunnirahade vastavus põhiseadusele. Riigikohus jõudis 17.12.2013 kohtumäärusega arvukatest erimeelsustest hoolimata seiskohale, et sunniraha määramine on põhiseadusega kooskõlas. Lahendi ja eriarvamustega on võimalik tutvuda siin.


17.10.2013
Vandeadvokaat Viktor Turkin esindas edukalt klienti Riigikohtus. Riigikohus rahuldas 16.10.2013 kohtumäärusega V. Turkini esitatud määruskaebuse. Kohus leidis, et kohtute poolt hagi menetlusse võtmata jätmine ei olnud õiguspärane ning saatis hagiasja samale maakohtule uuesti menetlusse võtmise otsustamiseks. Lahendiga saab tutvuda siin.


14.-18.05.2013
Vandeadvokaat Viktor Turkin osales Eesti Juristide Liidu iga-aastasel väliskursusel, mis sel aastal toimus Hollandi Kuningriigis, Haagis. Neljapäevase koolitusreisi kestel külastati Euroopa Prokuratuuri Eurojust, Haagi Rahupaleed ja Rahvusvahelist Arbitraazikohut, Eesti Saatkonda ning Europol´i.  Pilti kohtumiselt Eurojust´is  võib näha siin.


15.03.2013
Vandeadvokaat Viktor Turkini tulemuslik kaitse Riigikohtus. Riigikohtu 14.03.2013 otsusega rahuldati esitatud teistmisavaldus, mis tagas kriminaalasja uue läbivaatamise. Tähelepanuväärne on kohtuotsus esmajoones seetõttu, et teistmisavaldus leidis rahuldamist pärast ligi 3 aasta möödumist kohtuotsuse esialgsest jõustumisest. Lahend on kättesaadav siin.


12 Euroopa riigi perekonnaõigusega tegelevad advokaadibürood asutasid rahvusvahelise koostööprojekti „Family Law Europe“, mis lihtsustab tunduvalt piiriülestes perekonnavaidlustes õigusabi saamist ning esindajate leidmist.   Organisatsiooni kodulehega on võimalik tutvuda siin